Zespół Wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu wyróżniony Złotą Odznaką Radia Maryja z Diamentem

Nasi autorzy

Zespół Wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu wyróżniony Złotą Odznaką Radia Maryja z Diamentem

Fot. Materiały Radia Maryja Fot. Materiały Radia Maryja 

KOMUNIKAT

1. Niedawno, bo 1. czerwca br., w naszym „Komunikacie” przekazywaliśmy najnowsze informacje o potrzebie wspierania wielce odpowiedzialnej posługi Radia Maryja i dzieł ewangelizacyjnych powstałych i działających w klimacie stworzonym przez tę katolicką rozgłośnię. To nasze wystąpienie wiązało się z przygotowywaniem do 33. Pielgrzymki Rodziny Radia do Pani Jasnogórskiej. Mieliśmy nadzieję na spokojne przeżywanie czasu poprzedzającego to ważne wydarzenie w życiu naszej wspólnoty. Zachęcaliśmy też do pamiętania o prośbie o. dr. Tadeusza Rydzyka, aby w naszym modlitewnym szturmie do nieba znajdowało się błaganie o wyzwolenie całej Polski od kłamstwa. Widzimy coraz wyraźniej, jakie spustoszenie moralne czyni ono w naszej Ojczyźnie.

2. Okazuje się jednak, że w szybkim tempie obecnie rządzący starają się doprowadzić Polskę do stanu, w którym „katolicy staną się mniejszością”. Ma to nastąpić – jak zapowiadał prominentny polityk obecnie rządzącej koalicji – przez „opiłowywanie z przywilejów”. Cóż to za „przywileje” posiadają katolicy w Polsce, kraju od wieków katolickim, że trzeba ich „opiłowywać”? W Warszawie nakazuje się więc urzędnikom usuwanie krzyży z pomieszczeń, w których pracują i chcą, aby ten ważny znak identyfikacji ich wiary i patriotyzmu towarzyszył im w miejscu pracy. W szkołach polskich decyzją ministerialną redukuje się nauczanie religii – zarówno wymiar zajęć, jak i usytuowanie przedmiotu w siatce godzin. Wprowadzona redukcja wymagań szkolnych w zakresie historii i języka polskiego może doprowadzić w szybkim tempie do zamienienia szkół w fabryki analfabetów pozbawionych wiedzy o dziedzictwie pokoleń, z których wyrastamy. Usunięcie – szczęśliwie nieskuteczne dzięki licznym protestom Polaków – z wystawy stałej w Muzeum II Wojny Światowej informacji o bohaterskich postawach takich Polaków, jak rotmistrz Witold Pilecki, Rodzina Ulmów czy św. Maksymilian Maria Kolbe, miało być również elementem „opiłowywania z przywilejów”  katolików w Polsce. Obecna władza za nienależny „przywilej” uważa również prawo zespołów katolickich – przywrócone w 2016 roku – do równego z innymi traktowania ich wniosków w konkursach o granty na realizację dzieł i zadań społecznie użytecznych. Po zniesieniu wspomnianej blokady zespoły te – jak się okazało – uzyskiwały często wysoką ocenę i dołączały do grona licznych beneficjentów owych konkursów. Nowa władza uznała to za nieuzasadniony „przywilej”, z którego również trzeba „katolików opiłować”. I dlatego po przejęciu rządzenia Polską następuje bezzasadne wstrzymywanie realizacji dzieł już rozpoczętych, zrywa się umowy, odmawia finansowania wynikającego z zobowiązań, poddaje nowym audytom, a nawet kieruje sprawy do prokuratorów itp. Typowym działaniem nowej władzy zapożyczonym z czasów PRL-u jest areszt wydobywczy połączony wręcz z torturami, czego sztandarowym przykładem może być aresztowanie w marcu br. ks. Michała Olszewskiego, prezesa Fundacji „Profeto”, do dziś przetrzymywanego w areszcie. Musimy te i inne działania władzy widzieć, ocenić i stwierdziwszy wystąpienie dyskryminowania – przeciwstawić się im.

3. Proces „opiłowywania katolików” wpisany jest od samego początku o. dr Tadeusz Rydzyk, założyciel  i dyrektor Radia Maryja, oraz środowisko skupione wokół tej rozgłośni katolickiej, aktywnie uczestniczące w formacji religijnej i patriotycznej prowadzonej przez tę rozgłośnię i inne dzieła ewangelizacyjne powstałe i rozwijające się w tym samym klimacie. Pamiętamy, że powstanie i rozwój Radia Maryja, a potem Telewizji Trwam od samego początku natrafiały na zdecydowane przeszkody ze strony decydentów. Założyciel tych katolickich mediów zakładał bowiem, iż mają one służyć prawdzie. Ci zaś, którzy po przemianach ustrojowych zamierzali zawładnąć polską przestrzenią medialną, uważali, że istnienie w tej przestrzeni chociaż jednego ośrodka służącego prawdzie jest zagrożeniem dla całego ich systemu manipulacji i kłamstwa. Z upływem czasu przekonywali się też, że Radio Maryja to nie tylko medium. Przy rozgłośni powstał wielki ruch społeczny, którym jest Rodzina Radia Maryja. To, że katolickie Radio Maryja jest ogólnopolskim nadawcą i katolicka Telewizja Trwam ma miejsce na multipleksie, musiało być wręcz wymuszone przez setki tysięcy osób występujących z protestami, listami, marszami, a nawet uchwałami wielu organizacji. Tylko zdecydowane wsparcie społeczne całej Rodziny Radia Maryja pozwalało rozwinąć się inicjatywom podejmowanym przez o. dr. Tadeusza Rydzyka. O tym musimy pamiętać i z tego oręża korzystać przy wszelkich przejawach dyskryminowania nas, narzucania nam postaw i poglądów sprzecznych z wielowiekową tradycją i kulturą naszego Narodu. Realizowanie takiego zadania wymaga od nas aktywności,  stałego uczestniczenia w formacji religijnej i patriotycznej. Taką pomoc w tym zakresie otrzymujemy dzięki Radiu Maryja, Telewizji Trwam, „Naszemu Dziennikowi”, Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II czy fundacjom: Nasza Przyszłość, Lux Veritatis, Servire Veritati Instytutu Edukacji Narodowej. Ostatnio do tego grona dołącza Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II.

4. W ostatnim okresie intensywność ataków na o. dr. Tadeusza Rydzyka, jego współpracowników i całe środowisko Rodziny Radia Maryja zdecydowanie wzrosła. W akcji „opiłowywania katolików” intensywnie uczestniczą media lewicowo-liberalne, których kapitał właścicielski ulokowany jest często za granicą i których nadreprezentacja w przestrzeni medialnej jest wyraźnie widoczna i odczuwalna. Wiadomo, i oni o tym też wiedzą, że „uderzając w pasterzy, można doprowadzić do rozpierzchnięcia się owiec”. To dlatego w ubiegłym roku TVN SA w swoim programie TVN24 wyemitowało reportaż szkalujący św. Jana Pawła II, a kłamstwo w nim zawarte dodatkowo upowszechniały media współpracujące z tym amerykańskim właścicielem. Dopiero zdecydowany sprzeciw wobec tej akcji wyrażony w wielotysięcznych marszach odbywających się w wielu miastach w Polsce oraz liczba skarg na nadawcę przesłanych do KRRiT, a także szczegółowa analiza przeprowadzana przez tego regulatora mediów doprowadziły do ukarania nadawcy znaczącą karą finansową. To w odniesieniu do tej audycji wpłynęła do KRRiT rekordowa, bo największa w całej historii istnienia tego organu, liczba skarg telewidzów. Było ich prawie 40 tysięcy.

5. Okazuje się jednak, że zarówno ta kara, jak i wcześniejsze „wezwania do zaniechania”, przekazywane temu nadawcy przez przewodniczącego w poprzedniej kadencji w odniesieniu do kłamstw, manipulacji i wręcz oszczerstw kierowanych przeciwko o. dr. Tadeuszowi Rydzykowi i środowisku Radia Maryja, upowszechnianych przez tego nadawcę we wcześniejszych reportażach, nie wywołują oczekiwanego odstąpienia od prowadzonego procederu. Na początku czerwca br. wyemitowany został reportaż pt.: „32 lata bezkarności. Fenomen ojca Tadeusza”. Wywołał on sprzeciw wielu środowisk wyrażony przede wszystkim skargami na nadawcę kierowanymi do KRRiT. Już pierwsze skargi doprowadziły do uruchomienia procedury badania ich zasadności. Kolejne wpływają i powinny nadal docierać do KRRiT. Świadczą one o naszym przeciwstawieniu się naruszaniu przez tego nadawcę obowiązującego w Polsce prawa. Tak bowiem skarżący oceniają wytwarzanie i upowszechnianie kolejnych kłamstw, oszczerstw i manipulacji kierowanych przeciwko o. dr. Tadeuszowi Rydzykowi, przeciwko zgromadzeniu redemptorystów, przeciwko całej Rodzinie Radia Maryja. Najczęściej polegają one na nieuprawnionym przypisywaniu Kapłanowi władania coraz większym majątkiem, nieruchomościami, wręcz budowanie „imperium”. Każda kwota przeznaczona na realizację konkretnych zadań wynikających z przyznanych niezależnym zespołom grantów jest przekazywana opinii publicznej jako zwiększająca nierzeczywisty majątek o. dr. Tadeusza Rydzyka. To dzieje się i jest wielokrotnie upowszechniane pomimo wielu tłumaczeń, sprostowań, a nawet decyzji sądowych nakazujących przeproszenie Kapłana. Przeprosi jeden nadawca, i to często w sposób niezgodny z prawem, powtarzający zaś wcześniej to kłamstwo już o przeproszeniu nie informują swoich odbiorców. Ten uporczywy sposób kłamania i manipulacji jest pomyślany w celu związania o. dr. Tadeusza Rydzyka z kłamliwymi etykietami: „majątek”, „własność”, „bogactwo”, wręcz „imperium”. Jest to uderzanie w godność i autorytet Kapłana. Uderzający wiedzą bowiem, że w ten sposób można w pamięć łatwowiernych odbiorców ich mediów wcisnąć kłamstwo i tym samym skutecznie przeszkodzić w działalności ewangelizacyjnej prowadzonej przez duszpasterza służącego Bogu, Kościołowi, Polsce i nam wszystkim. Kłamstwa zaś i manipulacje nakierowane wobec Rodziny Radia Maryja są kolejną inicjatywą przyklejenia nam nowej etykiety. Tu mówi się o „przaśno-katolickim nurcie, w którym polityka świetnie się czuje” i „bezmyślnym tłumie”. Te wcześniejsze etykiety typu „moherowe berety” okazały się nieskuteczne. Co więcej, ich początkowo pejoratywne znaczenie zostało w opinii publicznej zmienione na określenie ludzi wierzących w Boga, patriotów, środowisko dbające o przekaz prawdy. Nieustannie szukają więc nowych określeń, które miałyby poniżyć nasze środowisko w odbiorze społecznym, w szczególności w młodym pokoleniu Polaków.

6. Zanim jeszcze KRRiT wypowiedziała się w odniesieniu do wspomnianego już reportażu TVN, tenże nadawca na początku lipca br. zainteresował się potrzebnym w Polsce Muzeum „Pamięć i Tożsamość”. Potrzeba istnienia takiego obiektu była od dawna odczuwalna. Ma bowiem to muzeum w wystawie stałej zawierać opowieść o dziejach Polski widzianych oczyma największego z Polaków. Ma przybliżyć szerokiej publiczności, w jaki sposób Papież Polak rozumiał, tłumaczył innym i świadczył o takich wartościach, jak ojczyzna, naród, patriotyzm. Potrzebę istnienia takiego muzeum odczuwamy jeszcze bardziej po najnowszych decyzjach obecnie rządzących, z których kilka w pkt 2 zostało wymienionych. Inicjatywa o. dr. Tadeusza Rydzyka zyskała zgodę ówczesnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Charakter publiczno-prywatny takiego muzeum został w Polsce wcześniej sprawdzony w związku z powołaniem Muzeum Polin w Warszawie. W kwietniu 2019 r. dyrekcja muzeum zawarła umowę z generalnym wykonawcą na wybudowanie siedziby w znanej formule „zaprojektuj i wybuduj”. Na wydłużenie czasu i wzrost kosztów realizacji obiektu wpłynęła pandemia COVID-19 oraz wojna na Ukrainie. Wpływ tych niezależnych czynników odczuwali też wykonawcy wielu innych zadań inwestycyjnych realizowanych nie tylko w Polsce. Sposób pokonywania tych nieprzewidzianych trudności przedstawiał o. Jan Król podczas otwarcia obiektu w październiku 2023 r. Mediacje z udziałem Prokuratorii Generalnej RP doprowadziły do akceptowania przesunięcia terminu zakończenia budowy obiektu i udostępnienia wystawy stałej. Pomimo tych trudności Muzeum „Pamięć i Tożsamość” realizuje od czasu otwarcia swoje statutowe zadania, chociaż w okrojonej formie. Są więc tam prezentacje artystyczne związane z wydarzeniami z historii Polski, udostępnia się licznym zwiedzającym wystawy czasowe (np. w okresie wakacji wystawa prac poświęconych bł. ks. kard. Stefanowi Wyszyńskiemu „Pater Patriae”). Pomimo tego tę właśnie instytucję kultury obrały sobie media zwalczające wszystko, co katolickie, jako cel intensywnych napaści. Napastliwe i często budowane na kłamstwie, insynuacjach i manipulacjach wystąpienia odnoszą się do o. dr. Tadeusza Rydzyka, pomysłodawcy tej inwestycji, oraz o. Jana Króla, dyrektora muzeum, i pani Lidii Kochanowicz-Mańk, pełnomocnika muzeum. Najlepiej o zamiarach atakujących świadczy przebieg działań dziennikarzy z TVN z początku lipca br. Informację przedstawiła dyrekcja muzeum na portalu internetowym z 1 lipca 2024 r. Można tam dowiedzieć się o tym, z jakimi pytaniami przybyli dziennikarze i jakiej treści odpowiedzi uzyskali od kierownictwa muzeum z prośbą, aby podczas audycji przedstawione były przekazane im odpowiedzi w całości. Odbiorcy programu tego nadawcy otrzymali tylko szczątkowe wycinki tej odpowiedzi po to zapewne, aby w audycji przekazać im kłamstwa o tym, że o. dr Tadeusz Rydzyk dostał od państwa miliony złotych. W identyfikacji tego i innych kłamstw zawartych w audycji TVN pomocna będzie na pewno lektura informacji zamieszczonej na portalu Radia Maryja w dniach 1 i 2 lipca 2024 r. Kłamstwo zauważą ci, którzy zechcą się z nią zapoznać.

7. I tak jest w wielu innych artykułach, audycjach, reportażach. Niektórzy tylko chcą i potrafią, sięgając do informacji źródłowych, zweryfikować prawdziwość rozpowszechnianych kłamstw i manipulacji. Kłamcy i manipulujący dobrze o tym wiedzą. Uzyskawszy dodatkowe wsparcie w potwierdzaniu ich kłamstw przez współdziałające z nimi media, coraz intensywniej starają się niszczyć prawdę. Przegląd medialnych informacji dotyczących o. dr. Tadeusza Rydzyka i Rodziny Radia Maryja pozwala na zauważenie prawidłowości polegającej na tym, iż media przejmujące rolę „tub” nagłaśniających kłamstwo często powołują się na zaczerpnięcie informacji u innych – np. z „Faktu”, „Super Expressu”, „Newsweeka”, TVN, „Gazety Wyborczej”, „Wprost” itp. Tak często robi np. portal eska.pl., i nie tylko on. Dopóki można prawie bezkarnie upowszechniać w mediach kłamstwo, manipulować, poniżać godność katolików, musimy być bardzo ostrożni w przyjmowaniu i włączaniu się w upowszechnianie tego rodzaju sensacji. Jedną z form edukowania w tym zakresie są „Komunikaty” Zespołu Wspierania Radia Maryja. Taka edukacja medialna pomaga w poznaniu prawdy, zidentyfikowaniu kłamstwa. To jednak nie wystarczy. Trzeba tą wiedzą dzielić się z bliźnimi i we wspólnocie przeciwstawiać się złu. Jedną z form aktywności jest inicjowanie wysyłania skarg oraz wspieranie innych piszących takie skargi do regulatora mediów, czyli KRRiT. Nasze wspólnotowe przeciwdziałanie kłamstwu może okazać się skutecznym środkiem obrony przed zredukowaniem nas do mniejszości ociosywanej dyskryminacją kłamliwych i krzykliwych napastników medialnych. O uwolnienie naszej Ojczyzny od kłamstwa trzeba nam we wspólnocie modlić się przed Panią Jasnogórską, prosząc o Jej wstawiennictwo w tej sprawie.

W imieniu Zespołu Wspierania Radia Maryja

                                                                                                   Przewodniczący 

Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

Warszawa, dnia 4 lipca 2024r.

 

Skład Zespołu Wspierania Radia Maryja:

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, Prof. dr hab. Krystyna Czuba, Prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska, Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz h. c.Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, Prof. dr hab. Wacław Leszczyński h. c.Prof. dr hab. Wojciech Polak, Prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz                            

Dokąd zmierzamy? Wiara, edukacja, tradycja

Dokąd zmierzamy? Wiara, edukacja, tradycja

Adam Bujak, Andrzej Nowak, Jolanta Sosnowska, Leszek Sosnowski, Ryszard Kantor

Niniejsza antologia publicystyki patriotycznej próbuje dać odpowiedź na postawione w tytule pytanie: Dokąd zmierzamy, my jako Polacy? A co za tym idzie – kto nam wyznacza, lub usiłuje wyznaczać, drogę? Jakże często czujemy się zagubieni, zdezorientowani, manipulowani.
Szukamy stałych punktów odniesienia, niezmiennych wartości, na których można by się oprzeć bez obawy, że pobłądzimy.

Komentarze (0)

  • Podpis:
    E-mail:
  • Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Wpisy są moderowane przed dodaniem.

Zamknij X W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.