Premierowe spotkanie wokół „Świata Chrystusa” – „Narodziny Jezusa były odpowiedzią na ostatnią, najgłębszą tajemnicę ludzkości”

Nasi autorzy

Premierowe spotkanie wokół „Świata Chrystusa” – „Narodziny Jezusa były odpowiedzią na ostatnią, najgłębszą tajemnicę ludzkości”

Wyjątkowy nastrój zapanował w Auli św. Jana Pawła II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, gdzie wydawnictwo Biały Kruk 

zaprezentowało obszerne, pięknie wydane dzieło znanego historyka prof. Wojciecha Roszkowskiego zatytułowane „Świat Chrystusa”. Patrząc na dzieje świata z perspektywy historyka widać jak na dłoni, że uległ on całkowitej zmianie po tym, gdy pojawił się Chrystus. Jego przesłanie, Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie są czymś absolutnie niezwykłym, a to wszystko działo się przecież naprawdę. Poprzez tę książkę chcę pokazać, że mamy namacalnie historycznie dowody na to, że świat dopiero w Chrystusie znalazł swą pełnię – powiedział autor książki Wojciech Roszkowski.

W sobotnie popołudnie aula łagiewnickiego sanktuarium wypełniła się publicznością. Przybyli także autorzy, współpracownicy i przyjaciele wydawnictwa. Od godziny 15 trwał kiermasz, na którym można było nabyć nowsze i starsze książki oficyny, a także uzyskać dedykacje autorów, m.in. Adama Bujaka, Leszka Długosza, prof. Andrzeja Nowaka, prof. Krzysztofa Ożoga i Jolanty Sosnowskiej.

 

Obraz szczegółowy i panoramiczny

Główną częścią sobotniego spotkania była premiera najnowszej publikacji wydawnictwa Biały Kruk – pierwszej części cyklu „Świat Chrystusa” pióra warszawskiego historyka prof. Wojciecha Roszkowskiego. Ten ceniony autor, znany dotychczas m.in. z kilkutomowej „Najnowszej historii Polski”, tym razem wziął na pisarski warsztat czasy starożytne. W swojej obszernej (już pierwszy tom ma 432 strony) książce stworzył niezwykłą panoramę świata starożytnego od 7 r. p.n.e. do 30 r. n.e., czyli w okresie, w którym według większości historyków żył Jezus Chrystus.

Książka przedstawia rok po roku wydarzenia dziejące się w imperium rzymskim, ale także innych ówczesnych państwach i krainach: Egipcie, Armenii, królestwie partyjskim, Germanii, Indiach, Chinach, Persji… Autor przedstawia fakty polityczne i społeczne, ale pisze też o religii, kulturze, nauce, technice, gospodarce, ludziach, zwyczajach, przyrodzie, a nawet o pogodzie i krajobrazie. To właśnie jest ów tytułowy świat Chrystusa, barwny obraz ówczesnej cywilizacji, w której narodził się, dorastał i działał Jezus, obraz dokładny i szczegółowy, a jednocześnie rozległy i panoramiczny. Szczególną uwagę autor zwrócił na wydarzenia w Palestynie. Praca prof. Roszkowskiego opiera się w dużej mierze na przekazach Ewangelii i prezentuje całą współczesną wiedzę ma temat dziejów życia Jezusa.

 

Od Machiavellego po Trockiego

Podczas sobotniej uroczystości zgromadzona w Łagiewnikach publiczność mogła posłuchać związanych tematycznie z książką prof. Roszkowskiego wykładów zaproszonych gości. Głos zabrał między innymi znany historyk, publicysta i autor Białego Kruka, prof. Andrzej Nowak, który mówił o zakłamywaniu osoby i nauczania Chrystusa w czasach najnowszych. Mówca przedstawił najbardziej wyraziste przykłady walki z religią chrześcijańską w XX w., ale także wcześniej, bo wszak, jak stwierdził, walka z Chrystusem zaczyna się wraz z początkiem historii ludzkości. Wiąże się z tym, co w języku łacińskim nazwano libido dominandi, czyli chęcią panowania albo posługując się językiem Księgi Rodzaju „byśmy byli jak bogowie”, byśmy zastąpili Boga. Ta pokusa, która jest na początku  nam podsunięta, powoduje właśnie bunt przeciwko Prawdzie i przeciwko Bogu. I ta pokusa idąc przez dzieje przybiera charakter polityczny, chce zbudować tutaj na ziemi świeckie państwo, raj, który wyrugowałby wszelkie odniesienie do Boga, zastąpiłby Boga, albo nawet  udawałby Boga. Prof. Nowak omówił kilka etapów i sposobów walki z religią, przywołał postaci i idee Nicolo Machiavellego, Thomasa Hobbesa, Voltaire’a, Karola Marksa, Lenina i Trockiego. Zacytował zdanie Marksa, który stwierdził, że „krytyka religii stanowi przesłankę wszelkiej krytyki”. Oraz że „religia jako opium dla ludu powinna być obalona, by rozpocząć prawdziwą rewolucję, prawdziwe wyzwalanie człowieka”. Wspomniał także o jak najbardziej współczesnych przypadkach zwalczania i ośmieszania religii, Kościoła i osoby papieża. Ta walka trwa i rozstrzygamy ją codziennie naszymi wyborami – zakończył.

 

Pobożność podstawą cnót

Drugi referat wygłosiła prof. Maria Dzielska, historyk starożytności z Uniwersytetu Jagiellońskiego i konsultantka książki „Świat Chrystusa”. Badaczka przedstawiła „Religijność Cesarstwa Rzymskiego w czasach Chrystusa”. Słuchacze mogli posłuchać o ówczesnym państwie rzymskim, jego obyczajach religijnych, religijnym zróżnicowaniu, pojawieniu się chrześcijaństwa, zrównaniu go z innymi religiami w 313 r., a wreszcie jego triumfie, gdy w 380 r. stało się wyznaniem panującym.

Gratuluję autorowi i wydawnictwu Biały Kruk publikacji pracy „Świat Chrystusa”, której celem jest, według zamierzeń autora, ukazanie niezwykłości przesłania ewangelii Chrystusowej na tle niezwykle szerokim: mentalności, religijności obyczajowości, kultury i dziejów wszystkich ludów wchodzących w skład wczesnego Cesarstwa Rzymskiego, ba, nawet dziejów ówczesnej oikumene, czyli całego zamieszkałego świata; również Chin i Indii. Myliłby się ktoś sadząc po tytule, że praca ta dotyczyć będzie tylko terytorium, na którym działał i w którym żył Jezus Chrystus, a więc Palestyny – mówiła prof. Dzielska o prezentowanej książce prof. Wojciecha Roszkowskiego.

 

Świat Chrystusa. Tom 1

Świat Chrystusa. Tom 1

Wojciech Roszkowski

Autor, wybitny historyk i znakomity pisarz, prof. Wojciech Roszkowski, pracował nad nim prawie pół wieku. Oparł się na idei zawartej w Liście św. Pawła do Galatów o nadejściu "pełni czasu", co oznacza, że wielowiekowe oczekiwanie na Mesjasza skończyło się wraz z nadejściem Chrystusa. Wraz z Nim rozpoczął się nowy etap historii i dzieje ludzkości nie są takie same, jak wcześniej.

 

Rzym a Polska

Jako trzeci wystąpił historyk średniowiecza z Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Krzysztof Ożóg. Tytuł jego wykładu brzmiał: „Dziedzictwo Rzymu a narodziny państwa polskiego”. Autor przypomniał elementy pochodzące z cywilizacyjnego i kulturalnego dorobku dawnego Rzymu, które weszły do polskiego dziedzictwa i stały się w nim niezwykle ważne czy wręcz zasadnicze. Wpływ Rzymu na Polskę nie miał charakteru bezpośredniego. Polegał raczej na przejęciu przez powstające w X w. państwo polskie rzymskiej tradycji cywilizacyjnej, duchowej i prawnej, przyniesionej tu wraz z nową wiarą chrześcijańską przez Kościół.

Kronika Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem wspaniale pokazuje jak głęboko przedstawiciele polskich elit weszli w dziedzictwo Rzymu, poznawszy prawo rzymskie poprzez kodyfikację justyniańską, poprzez autorów rzymskich, rzymskie pojęcia związane z państwem. Samo pojęcie Rzeczpospolita czyli res publica, wchodzi głęboko w tradycję myślenia polskich elit. Dalej: cives, czyli obywatele, stanowiący podstawę państwa. Ci obywatele, odwołujący się do cnót swoich przodków i kultywujący te cnoty, tworzą ojczyznę, tworzą Rzeczpospolitą – wyjaśniał prof. Ożóg.

 

Pół wieku pracy

Głos zabrał naturalnie także sam autor książki, prof. Wojciech Roszkowski, który podzielił się ze słuchaczami swoimi refleksjami z pracy nad „Światem Chrystusa”. Profesor przyznał na wstępie, że jest to dla niego dzień niezwykły. Ma bowiem w ręku książkę, której pomysł zakiełkował mu w głowie… pod koniec lat 60. ub.w. Poza tym może być ona pewnym zaskoczeniem dla osób, które znają go jako historyka XX w. Autor wyjaśnił jednak, że historią starożytną interesował się jeszcze zanim zainteresował się historią najnowszą. Przez wszystkie te lata pracował nad swoim pomysłem, gromadząc materiały, opracowania, notatki. Stworzenie książki zajęło mu więc ponad pół wieku. Patrząc na dzieje świata z perspektywy historyka widać jak na dłoni, że uległ on całkowitej zmianie po tym, gdy pojawił się Chrystus. Jego przesłanie, Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie są czymś absolutnie niezwykłym, a to wszystko działo się przecież naprawdę. Poprzez tę książkę chcę pokazać, że mamy namacalnie historycznie dowody na to, że świat dopiero w Chrystusie znalazł swą pełnię – opowiadał profesor Roszkowski.

Prócz wydarzeń politycznych i życia codziennego, historyk opisał również duchowość mieszkańców imperium rzymskiego, ich zapatrywania na świat, poglądy na życie i śmierć, relacje z bogami itd.

Moim marzeniem było przypomnieć, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, po to, aby nas oświecić. Żeby przez swoją mękę i zmartwychwstanie pokazać po co żyjemy, jakie jest nasze powołanie w tym świecie, co możemy osiągnąć, w jaki sposób i po co. I chciałem to przypomnieć przez zderzenie tamtego świata pogańskiego z cytatami z Ewangelii i ze słowami Chrystusa. Świat starożytny był dość tajemniczy i na wiele pytań egzystencjalnych ludzie wówczas nie mogli sobie odpowiedzieć, mimo iż było wiele starań. Filozofia grecka odpowiedziała przecież na prawie wszystko, oprócz tej jednej, ostatecznej kwestii, czyli Objawienia i Chrystusa jako Syna Bożego. Dobra Nowina rozświetliła tę tajemnicę – zakończył autor.

 

Nie przegapić chwili

Głos zabrał także obecny na spotkaniu prof. Krzysztof Szczerski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, minister w Kancelarii Prezydenta RP. Podzielił się osobistą refleksją na temat jednego z najbardziej poruszających cytatów, jaki przeczytał w Ewangelii, a mianowicie zdania Chrystusa, w którym mówił On o okolicznościach przyjścia Syna Człowieczego. Jezus porównał je do czasów Noego, gdy ludzie zajęci codziennymi sprawami nie dostrzegli, że ktoś obok buduje arkę i że nadchodzi kataklizm. A gdy już to zauważyli, było za późno.

Ten opis mnie zawsze porusza, bo pokazuje, że można przegapić zmianę, która następuje na naszych oczach. Mam nadzieję, że ta książka oprócz wzbogacenia państwa wiedzy przyniesie też taką refleksję: nie należy tracić z oczy rzeczy dziejących się koło nas, a mogących mieć fundamentalne znaczenie dla nas i dla świata – mówił prof. Szczerski. Wyraził też podziw dla wysiłku i odwagi badacza, który podjął się tak ambitnego zadania pisarskiego.

Do wypowiedzi prof. Szczerskiego nawiązał prezes wydawnictwa Biały Kruk Leszek Sosnowski. Wydaje mi się, że właśnie w takich miejscach, jak to, buduje się nowoczesną, współczesną arkę, na której ma przetrwać nasza wiara i my mamy przetrwać razem z Chrystusem. Arka nie będzie teraz wyglądała jak w czasach Noego, ona musi być inna, niekoniecznie materialna. Takie arki są nam potrzebne. Chciałbym, abyśmy my wszyscy byli budowniczymi takiej naszej arki – powiedział.

Pomiędzy referatami autorów z pieśniami patriotycznymi i religijnymi występował na scenie krakowski bas baryton Jan Kowalczyk. Zabrzmiały m.in. „Chrystus władcą, Chrystus królem” i „Przychodzisz Chryste” oraz odśpiewane razem z publicznością „Rota” i „Barka”. A po spotkaniu do prelegentów ustawiła się długa kolejka czytelników chcących zdobyć autograf na egzemplarzu „Świata Chrystusa”.

 

Kolejne dwa tomy dzieła prof. Roszkowskiego ukażą się w lutym i kwietniu przyszłego roku.

 

PEŁNE WYSTĄPIENIA MOŻNA ZOBACZYĆ TUTAJ:

Prof. Wojciech Roszkowski - Praca nad książką "Świat Chrystusa" (kliknij!)

Prof. Andrzej Nowak - Zakłamywanie osoby i nauczania Chrystusa w czasach najnowszych (kliknij!)

Prof. Krzysztof Ożóg - Dziedziztwo Rzymu a narodziny państwa polskiego (kliknij!)

Prof. Wojciech Roszkowski podpisuje swoje najnowsze dzieło – „Świat Chrystusa” wydany przez Białego Kruka. Prof. Wojciech Roszkowski podpisuje swoje najnowsze dzieło – „Świat Chrystusa” wydany przez Białego Kruka.

 

Znakomity historyk prof. Wojciech Roszkowski i okładka jego najnowszej książki „Świat Chrystusa”. Znakomity historyk prof. Wojciech Roszkowski i okładka jego najnowszej książki „Świat Chrystusa”.

 

Wśród gości przybyłych na premierę do Łagiewnik był także znany krakowski poeta i pieśniarz Leszek Długosz z żoną Barbarą. Wśród gości przybyłych na premierę do Łagiewnik był także znany krakowski poeta i pieśniarz Leszek Długosz z żoną Barbarą.

 

Spotkanie prowadził redaktor Białego Kruka Paweł Stachnik. Spotkanie prowadził redaktor Białego Kruka Paweł Stachnik.

 

Uroczystość rozpoczęła modlitwa odmówiona przez prezesa Stowarzyszenia Wydawców Katolickich ks. Romana Szpakowskiego. Uroczystość rozpoczęła modlitwa odmówiona przez prezesa Stowarzyszenia Wydawców Katolickich ks. Romana Szpakowskiego.

 

Przy stole prezydialnym od lewej: prezes wydawnictwa Biały Kruk Leszek Sosnowski i autor „Świata Chrystusa” prof. Wojciech Roszkowski. Przy stole prezydialnym od lewej: prezes wydawnictwa Biały Kruk Leszek Sosnowski i autor „Świata Chrystusa” prof. Wojciech Roszkowski.

 

Wykład „Religijność Cesarstwa Rzymskiego w czasach Chrystusa” wygłosiła konsultantka książki, historyk starożytności z Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Maria Dzielska. Wykład „Religijność Cesarstwa Rzymskiego w czasach Chrystusa” wygłosiła konsultantka książki, historyk starożytności z Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Maria Dzielska.

 

Zasłuchani w wykłady historycy z UJ i autorzy Białego Kruka: prof. Krzysztof Ożóg z UJ (z lewej) i prof. Andrzej Nowak. Zasłuchani w wykłady historycy z UJ i autorzy Białego Kruka: prof. Krzysztof Ożóg z UJ (z lewej) i prof. Andrzej Nowak.

 

Mediewista z UJ prof. Krzysztof Ożóg wygłosił prelekcję zatytułowaną „Dziedzictwo Rzymu a narodziny państwa polskiego”. Mediewista z UJ prof. Krzysztof Ożóg wygłosił prelekcję zatytułowaną „Dziedzictwo Rzymu a narodziny państwa polskiego”.

 

Prof. Krzysztof Ożóg mówił o silnym wpływie elementów prawnych, kulturowych i politycznych dawnego Rzymu na kształt Rzeczypospolitej. Prof. Krzysztof Ożóg mówił o silnym wpływie elementów prawnych, kulturowych i politycznych dawnego Rzymu na kształt Rzeczypospolitej.

 

Prof. Wojciech Roszkowski podzielił się ze słuchaczami refleksją na temat swojej pracy nad „Światem Chrystusa”. Prof. Wojciech Roszkowski podzielił się ze słuchaczami refleksją na temat swojej pracy nad „Światem Chrystusa”.

 

Prof. Wojciech Roszkowski: Jest to dla mnie dzień niezwykły. Mam bowiem w ręku książkę, której pomysł zakiełkował mi w głowie… pod koniec lat 60. ub.w. Prof. Wojciech Roszkowski: Jest to dla mnie dzień niezwykły. Mam bowiem w ręku książkę, której pomysł zakiełkował mi w głowie… pod koniec lat 60. ub.w.

 

Prof. Wojciech Roszkowski: Jako uczeń czytałem lektury dotyczące starożytności, które wyrobiły we mnie pasję wyobrażania sobie jak wtedy było. Jak oni żyli? Jak to się konkretnie odbywało? Co myśleli? Prof. Wojciech Roszkowski: Jako uczeń czytałem lektury dotyczące starożytności, które wyrobiły we mnie pasję wyobrażania sobie jak wtedy było. Jak oni żyli? Jak to się konkretnie odbywało? Co myśleli?

 

O zawartym w Piśmie Świętym zaleceniu uważnego obserwowania zmian zachodzących obok nas i w całym świecie mówił prof. Krzysztof Szczerski z UJ, minister w Kancelarii Prezydenta RP i autor Białego Kruka. O zawartym w Piśmie Świętym zaleceniu uważnego obserwowania zmian zachodzących obok nas i w całym świecie mówił prof. Krzysztof Szczerski z UJ, minister w Kancelarii Prezydenta RP i autor Białego Kruka.

 

 Na zakończenie spotkania publiczność odśpiewała hymn „Chrystus władcą, Chrystus królem” oraz „Barkę”. Na zakończenie spotkania publiczność odśpiewała hymn „Chrystus władcą, Chrystus królem” oraz „Barkę”.

 

Swoją wydaną przez Białego Kruka książkę „Podróżne” podpisuje Leszek Długosz. Swoją wydaną przez Białego Kruka książkę „Podróżne” podpisuje Leszek Długosz.

 

Z prof. Wojciechem Roszkowskim rozmawia bas baryton Jan Kowalczyk. Pieśni w jego wykonaniu można było posłuchać podczas spotkania. Z prof. Wojciechem Roszkowskim rozmawia bas baryton Jan Kowalczyk. Pieśni w jego wykonaniu można było posłuchać podczas spotkania.

 

Prof. Wojciech Roszkowski podpisuje swoje najnowsze dzieło. Prof. Wojciech Roszkowski podpisuje swoje najnowsze dzieło.

Do autora „Świata Chrystusa” ustawiła się długa kolejka czytelników chcących uzyskać dedykację i autograf. Do autora „Świata Chrystusa” ustawiła się długa kolejka czytelników chcących uzyskać dedykację i autograf.

 

„Świat Chrystusa” to obszerna publikacja. Liczy 432 strony. Kolejne dwa tomy ukażą się w lutym i kwietniu 2017 roku. „Świat Chrystusa” to obszerna publikacja. Liczy 432 strony. Kolejne dwa tomy ukażą się w lutym i kwietniu 2017 roku.

 Komentarze (0)

  • Podpis:
    E-mail:
  • Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Wpisy są moderowane przed dodaniem.

Zamknij X W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.