Osiem błogosławieństw

Treść ośmiu błogosławieństw wygłoszonych przez Chrystusa na Górze jest bez wątpienia znana większości katolików. Jednak z właściwą ich interpretacją bywają niestety kłopoty. Najwięcej trudności przysparza zwykle wyjaśnienie, kogo miał Jezus na myśli mówiąc o „ubogich w duchu”.  Jak wszyscy dobrze wiemy wiara żywi się pobożnością, ale trwały fundament ma w ugruntowanej wiedzy. Wtedy też wierzącym łatwiej jest wiarę w Boga z przekonaniem głosić i dawać jej świadectwo w codziennym życiu.

Głęboki sens i znaczenie ośmiu błogosławieństw wyjaśnia w tej mądrej, napisanej piękną polszczyzną i wysmakowanej edytorsko książce cieszący się ogromnym autorytetem biblista i teolog, ks. prof. Waldemar Chrostowski – laureat prestiżowej Nagrody Josepha Ratzingera. Zwraca uwagę, że błogosławieństwa „ukazują i potwierdzają najgłębszy sens i potrzebę Dobrej Nowiny. Uczniowie Jezusa zapamiętali te słowa, po czym utrwalili je na piśmie. Dzięki temu stały się one kluczowym programem religijnym i moralnym, który wyznacza główne kierunki życia i postępowania wyznawców Chrystusa”.

Każde z ośmiu błogosławieństw jest tu objaśnione osobno w odwołaniu zarówno do czasów Starego i Nowego Testamentu, jak i do współczesności, co następuje najczęściej poprzez przywoływanie rozważań dwóch wspaniałych papieży – św. Jana Pawła II i Benedykta XVI. Dodatkowym atutem tej książki są nawiązujące do treści ilustracje – ryciny z wielkich zasobów krakowskiego Muzeum Narodowego. Stanowią one nie tylko upiększenie, ale są niepodważalnym świadectwem, że Pismo Święte stanowi od wieków niewyczerpane źródło także artystycznych inspiracji.

Uczynki miłosierdzia

Wybitny biblista i znakomity pisarz ks. prof. Waldemar Chrostowski pięknie i jasno przybliża "dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy" (Katechizm Kościoła Katolickiego).

W dzisiejszych czasach, w których miłosierdzie traktowane jest jako przejaw słabości, a świat opanowują różne niebezpieczne ideologie, potrzeba wyraźnego przypomnienia, że uczynki miłosierdzia są niezbędnym elementem życia chrześcijanina. Właśnie to czyni, odwołując się zarówno do Starego, jak i Nowego Testamentu, ks. Chrostowski. W 14 osobnych esejach w uporządkowany sposób, przejrzyście opisuje 7 uczynków miłosiernych wobec ciała i 7 wobec ducha.

Siłę słowa wzmacnia obraz - artystyczne ilustracje ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.

Uwaga! Oferta nie łączy się z innymi rabatami i promocjami

Osiem błogosławieństw

Droga chrześcijańskiej doskonałości     7
Błogosławieni ubodzy w duchu     15
Błogosławieni, którzy się smucą     23
Błogosławieni cisi     29
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości     37
Błogosławieni miłosierni     43
Błogosławieni czystego serca     51
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój     57
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości     63
Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski     73

Uczynki miłosierdzia

Słowo Metropolity Krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza 7
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia 9


I UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM CIAŁA 15
1. Głodnych nakarmić 17
2. Spragnionych napoić 23
3. Nagich przyodziać 29
4. Podróżnych w dom przyjąć 35
5. Więźniów pocieszać 41
6. Chorych nawiedzać 49
7. Umarłych pogrzebać 55


II UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM DUCHA 63
1. Grzeszących upominać 65
2. Nieumiejętnych pouczać 73
3. Wątpiącym dobrze radzić 79
4. Strapionych pocieszać 85
5. Krzywdy cierpliwie znosić 91
6. Urazy chętnie darować 97
7. Modlić się za żywych i umarłych 103

Fragment książki "Osiem błogosławieństw"

W Ewangelii według św. Mateusza czytamy: „Jezus widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami” (Mt 5,1–2). W tym miejscu następuje osiem błogosławieństw, które zapowiadają sedno działalności i nauczania Jezusa. Mają charakter programowy, ukazując i potwierdzając najgłębszy sens i potrzebę Dobrej Nowiny. Uczniowie zapamiętali te słowa, po czym utrwalili je na piśmie. Dzięki temu stały się one kluczowym programem religijnym i moralnym, który wyznacza główne kierunki życia i postępowania wyznawców Chrystusa.

Góra Błogosławieństw

Znamienne, że gdy wokół Jezusa gromadziły się tłumy, On, wraz z uczniami, których wybrał, oddalił się i „wyszedł na górę”. Tradycja wczesnochrześcijańska lokalizuje ją jako Górę Błogosławieństw, usytuowaną w odległości około kilometra na północ od Jeziora Galilejskiego (Genezaret). Wzgórze, którego wysokość sięga 150 metrów nad poziomem jeziora, znajduje się trzy kilometry od Kafarnaum, nazywanego w Ewangeliach „miastem Jezusa”. Na szczycie tego wzgórza wzniesiono w IV w. kaplicę, zbudowaną na planie ośmioboku nad grotą, o której w swoich pamiętnikach z pielgrzymowania po Ziemi Świętej pisała pątniczka Egeria. W następnym stuleciu kaplica została powiększona i ozdobiona bizantyjskimi mozaikami. Arabska inwazja w pierwszej połowie VII w. położyła kres jej istnieniu, ale pamięć chrześcijan o tym, co się tutaj wydarzyło, przetrwała.

W latach 30. XX w., gdy sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie się zmieniła, na szczycie wzgórza wybudowano piękne sanktuarium, które zaprojektował Antonio Barluzzi. Podczas prac budowlanych odkryto w 1936 r. pozostałości starożytnej kaplicy i mozaik. W ośmiu oknach z witrażami umieszczono łaciński tekst poszczególnych błogosławieństw. Pod alabastrowym łukiem znajduje się ołtarz, wsparty na czterech kolumnach z brązu ze złoconymi spiralami w kształcie gałązek oliwnych. Na posadzce ułożono mozaikę wyobrażającą strumień łaski płynącej z Eucharystii sprawowanej na ołtarzu. Dookoła sanktuarium biegną portyki z kolumnami, a z południowego portyku roztacza się wspaniały widok na Jezioro Genezaret, przywołując wiele wydarzeń z okresu publicznej działalności Jezusa w Galilei. Kaplicę otacza piękny ogród z palmami, magnoliami i egzotycznymi kwiatami, nastrajając pielgrzymów do wdzięczności, podziwu, refleksji i modlitwy.

Odpowiednikiem ośmiu błogosławieństw w Ewangelii według św. Łukasza są cztery błogosławieństwa i cztery „biada” (Łk 6,20–26). Wprowadzenie do nich brzmi: „Zeszedł z nimi [uczniami] na dół i zatrzymał się na miejscu równinnym. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. […] A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił” (Łk 6,17–18.20). W obydwu Ewangeliach adresatami nauczania Jezusa są uczniowie, natomiast odmiennie wygląda sprawa lokalizacji epizodu nauczania Jezusa. Ta trudność jest rozwiązywana na dwa sposoby. Pierwszy sugeruje, że Jezus, zwyczajem wędrownych nauczycieli żydowskich, wielokrotnie i w różnych okolicznościach powtarzał swoje nauki, adaptując je do zmieniających się warunków i potrzeb słuchaczy. W pierwszej i trzeciej Ewangelii kanonicznej utrwalono więc Jego dwie różne wypowiedzi, które w odmiennym miejscu i sytuacji podejmują i rozwijają ten sam temat. Drugi sposób odwołuje się do meandrów języka aramejskiego, w którym najpierw przekazywano pamięć o Jezusie z Nazaretu. W języku aramejskim słowo „góra” totaura, lecz w dialekcie galilejskim przyjęła się wymowa taurah, co oznacza zarówno „górę”, jak też „pole” i „równinę”. Przekładając dwuznaczne słowo aramejskie na grecki, Mateusz podaje pierwsze znaczenie (to hóros), a Łukasz – drugie (tópos pedinos). Bardzo prawdopodobne, że oba wytłumaczenia wcale się nie wykluczają, lecz uzupełniają, wiernie zachowując elementy najstarszej tradycji o działalności i nauczaniu Jezusa.

W Wielkim Jubileuszu Roku 2000, podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej, Jan Paweł II sprawował Mszę świętą na Górze Błogosławieństw. Tego dnia, 24 marca, zgromadziło się tam około 100 tys. wiernych i od czasów apostolskich było to największe zgromadzenie wyznawców Chrystusa na terytorium Ziemi Świętej. Ojciec Święty, wyraźnie wzruszony, powiedział:

„Pozdrawiam was patrząc na Jezioro Genezaret, to miejsce przypomina nam wezwanie i misję apostołów i które dla mnie, następcy Piotra, przywołuje na myśl powołanie do miłości dla trzody, którą Pan powierzył rybakowi z Galilei”.

Od Dekalogu do Błogosławieństw

Na Synaju Bóg objawił Mojżeszowi swoją wolę i dzięki darowi dziesięciu przykazań sprawił, że lud hebrajskich niewolników wyzwolonych z niewoli w Egipcie stał się świadomym swej tożsamości narodem Izraela. Dekalog zapoczątkował przejście od zniewolenia do wolności, wyznaczając ramy, w których nie przeobraża się ona w swoją parodię, jaką jest wyniszczająca swoboda czy swawola. Na Górze Błogosławieństw Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, ukazał powołanym przez siebie apostołom i uczniom drogę znacznie doskonalszą. Błogosławieństwa stanowią drogowskaz w szlachetnym urzeczywistnianiu prawdziwej wolności, dzięki której człowiek osiąga szczęście i poczucie życiowego spełnienia.

Na Synaju Bóg objawił to, co stanowi religijne i etyczne minimum, zabezpieczając człowieka przed nieporządkiem i zepsuciem moralnym. Przykazania wyznaczają podstawowe i niezbywalne obowiązki wobec Boga, innych ludzi, świata oraz samego siebie. Na Górze Błogosławieństw Jezus Chrystus ukazał najwznioślejsze horyzonty dobra, zachęcając nie tylko do dokonywania właściwych wyborów między dobrem a złem, lecz i odważnego wybierania coraz większego dobra. Błogosławieństwa wychodzą poza ramy obowiązków i wskazują, na co naprawdę stać człowieka, który swoje życie powierzył Chrystusowi.

Na Synaju Bóg określił granice, w jakich może rozwijać się człowiek i ludzkość, chroniące przed zepsuciem i grzechami. Nie sposób wyobrazić sobie prawdziwego powodzenia ludzi, którzy nie przestrzegają przykazań, ani człowieka, który byłby szczęśliwy, wybierając życie, które je lekceważy. Na Górze Błogosławieństw Jezus Chrystus ukazał trwałe fundamenty budowania pokoju i ładu społecznego, ukierunkowując życie Swoich uczniów i wyznawców ku temu, co dla nich najlepsze. Osiem błogosławieństw to ideał, do którego trzeba dążyć, aby stawać się coraz lepszym i przemieniać świat, który nas otacza.

 

Opinie o produkcie (1)

Warto wgłębić się w słowa ks. prof. Chrostowskiego!

28 września 2017
do góry

Zamknij X W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl